Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Wybory ławników kadencji 2016-2019 do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tutejszego Sądu.


Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku uprzejmie informuje, że w 2015 roku zostaną przeprowadzone wybory ławników kadencji 2016-2019 do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tutejszego Sądu.

Wybory te przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2015 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

  1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)  jest nieskazitelnego charakteru,

  3)  ukończył 30 lat,

  4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)  nie przekroczył 70 lat,

  6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 

  1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)  duchowni,

  7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

  9)  radni gminy, powiatu i województwa

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników bezpośrednio właściwym radom gmin mogą zgłaszać – w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku:

1)                 prezesi sądów

2)                 stowarzyszenia

3)                 organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych

4)                 grup co najmniej 50  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 t.j.) – tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121 poz. 693) - tekst

Wzór karty zgłoszenia - tekst


Dokument wpisał: Ireneusz Poniewozik
Dokument wytworzył: Ireneusz Poniewozik
Data wytworzenia informacji: 2015-04-16
Data udostępnienia informacji: 2015-04-16
 
Opis pliku:karta zgłoszenia kandydata na ławnika ikona
Plik zamieścił:Ireneusz Poniewozik
Plik wytworzył:Ireneusz Poniewozik
Data wytworzenia informacji:2015-04-16
Data udostępnienia informacji:2015-04-16
Opis pliku:rozporządzenie ikona
Plik zamieścił:Ireneusz Poniewozik
Plik wytworzył:Ireneusz Poniewozik
Data wytworzenia informacji:2015-04-16
Data udostępnienia informacji:2015-04-16
Opis pliku:Ławnicy ikona
Plik zamieścił:Ireneusz Poniewozik
Plik wytworzył:Ireneusz Poniewozik
Data wytworzenia informacji:2015-04-16
Data udostępnienia informacji:2015-04-16