Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacje ogólne


Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku uprzejmie informuje, że w 2011 roku zostaną przeprowadzone wybory ławników kadencji 2012-2015 do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich tutejszego Sądu.
Wybory te przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2011 roku.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2) jest nieskazitelnego charakteru,
 3) ukończył 30 lat,
 4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5) nie przekroczył 70 lat,
 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:

 

 1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6) duchowni,
 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników bezpośrednio właściwym radom gmin mogą zgłaszać – w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku:
1) prezesi sądów
2) stowarzyszenia
3) organizacje związkowe
4) organizacje pracodawców
5) inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
6) co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Uwaga!!! zmiana przepisów trybu wyboru ławników - treść zmian.

 


Dokument wpisał: Paweł Gburczyk
Dokument wytworzył: Monika Oleksik
Dokument zarchiwizował: Paweł Gburczyk
Data wytworzenia informacji: 2011-04-20
Data udostępnienia informacji: 2011-04-20
Data zarchiwizowania informacji: 2012-05-17
 
Opis pliku:Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - tekst Działu IV Rozdział 7 \"Ławnicy\" ikona
Plik zamieścił:Paweł Gburczyk
Plik wytworzył:Monika Oleksik
Data wytworzenia informacji:2011-04-20
Data udostępnienia informacji:2011-04-20